Wedstrijd


Win een weekend aan het stuur van een V90.

 

Reglement

Het onderstaand reglement is van toepassing op de ‘I love the 90’s’-wedstrijd (hierna te noemen: de Wedstrijd) van Lacom Leuven en Lacom Vilvoorde, bij aanwezigheid in de showroom tijdens de 90’s-week van dinsdag 11 juni 2019 tot en met zaterdag 15 juni 2019.

Artikel 1: De Organisator

De Wedstrijd wordt georganiseerd door Lacom Leuven en Vilvoorde (hierna te noemen: de Organisator).

Artikel 2: Voorwaarden

De deelname aan deze wedstrijd staat open voor personen die in België wonen en bij aanvang van de Wedstrijd achttien (18) jaar of ouder zijn en in het bezit van een geldig rijbewijs B.

De werknemers van de Organisator, mogen niet deelnemen aan de Wedstrijd. Mogen evenmin deelnemen aan deze Wedstrijd: familieleden in de eerste graad van bovengenoemde personen en personen die op hetzelfde adres wonen dan de werknemers van de Organisator.

Door aan de Wedstrijd deel te nemen, gaan de Deelnemers onvoorwaardelijk akkoord met de spelregels en het wedstrijdreglement.

Tijdens of na de Wedstrijd wordt er geen geschreven of telefonische communicatie gevoerd rond de Wedstrijd. Elke poging tot fraude zal onherroepelijk leiden tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken Deelnemer en/of de begunstigde van de fraude, onverminderd de overige rechtsmiddelen van de organisatie.

De Organisator van deze Wedstrijd behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen of te beëindigen wanneer dit gerechtvaardigd zou zijn door onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil. Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de Wedstrijd moet worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd voor omstandigheden buiten zijn wil om. De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen die zich zouden voordoen tijdens het verloop van de Wedstrijd, bijvoorbeeld met betrekking tot de verzending of ontvangst van antwoorden, testritaanvragen, de laattijdige ontvangst, de identificatie van de verzender, enz.

In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van betwisting zal de Organisator elke noodzakelijke beslissing kunnen nemen om de goede werking van deze Wedstrijd te verzekeren. Haar beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal.

De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van deelname aan de Wedstrijd of gebruik of inzet van de prijs.

In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de Organisator.

De Organisator behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de Wedstrijd op elk door haar gewenst moment te beëindigen, te verlengen en/of te wijzigen.

De persoonlijke gegevens van de Deelnemers zullen worden bewaard en worden elektronisch verwerkt in overeenstemming met de Europese voorschriften voor de bescherming van de privacy met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens. U heeft altijd het recht om de door u verstrekte informatie in te kijken, te verbeteren of aan te passen. Daartoe stuurt u een schriftelijk verzoek naar de Organisator.

Artikel 3: Looptijd van de Wedstrijd

Begin van de Wedstrijd: 11/06/2019 - 09u00 

Einde van de Wedstrijd: 15/06/2019 - 17u00

De prijs wordt uiterlijk op 15/07/2019 aan de winnaar meegedeeld.

Artikel 4: Deelname

Om te kunnen deelnemen aan de Wedstrijd moet de Deelnemer:

De showroom van Lacom Leuven of Vilvoorde bezoeken tijdens de 90’s-week van dinsdag 11 juni 2019 tot en met zaterdag 15 juni 2019. Persoonlijke gegevens om nadien op de hoogte gebracht te worden over het resultaat van de wedstrijd, dienen ingevuld te worden op het daarvoor voorziene formulier in de Lacom-showroom te Leuven of Vilvoorde. De deelnemers geven door hun deelname aan de wedstrijd de toestemming om gefotografeerd te worden met als doel een post hierrond te maken op social media.

Artikel 5: De prijs

De winnaar ontvangt als prijs een weekend aan het stuur van een V90, tussen vrijdag vanaf 16 u en de daaropvolgende maandag voor 10 u. De prijs vertegenwoordigt geen geldbedrag en kan dus niet worden vervangen door een geldbedrag of willekeurig welke andere compensatie. De Organisator kan, indien hij daar buiten zijn wil om door omstandigheden toe gedwongen is, elke prijs door een vergelijkbare en gelijkwaardige prijs vervangen.

Artikel 6: De Winnaar

De Deelnemer die op zijn of haar 90’s-badge de nummerplaat 1VWA758 (bij aanwezigheid in de showroom van Lacom Vilvoorde) of 1TUR403 (bij aanwezigheid in de showroom van Lacom Leuven) terugvindt, wint een weekend aan het stuur van een V90 met overeenkomstige nummerplaat. Na de wedstrijd zal de winnaar gecontacteerd worden via e-mail met vraag om zijn/haar naam en adresgegevens + kopie van zijn/haar rijbewijs te bezorgen aan de Organisator, binnen een termijn van 7 kalenderdagen. Indien hierop geen reactie komt binnen de vooropgestelde termijn, vervalt de prijs.

Artikel 7: Wetgeving

De algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de Belgische wetgeving, en worden geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of verband houden met deze wedstrijd, en welke niet in der minne kunnen opgelost worden, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.