Wedstrijd


Klaar voor elk avontuur: win een weekend met de V60 Cross Country

 

Reglement

Het onderstaand reglement is van toepassing op de ‘V60 Cross Country testrit’ wedstrijd (hierna te noemen: de Wedstrijd) van Lacom Leuven en Lacom Vilvoorde, georganiseerd via een wedstrijdformulier te verkrijgen in de showroom bij het maken van een testrit met de Volvo V60 Cross Country.

Artikel 1: De Organisator

De Wedstrijd wordt georganiseerd door Lacom Leuven en Lacom Vilvoorde (hierna te noemen: de Organisator).

Artikel 2: Voorwaarden

De deelname aan deze Wedstrijd staat open voor personen die in België wonen en bij aanvang van de Wedstrijd achttien (18) jaar of ouder zijn en in het bezit van een geldig rijbewijs B.

De werknemers van de Organisator, mogen niet deelnemen aan de Wedstrijd. Mogen evenmin deelnemen aan deze Wedstrijd: familieleden in de eerste graad van bovengenoemde personen en personen die op hetzelfde adres wonen dan de werknemers van de Organisator.

Door aan de Wedstrijd deel te nemen, gaan de Deelnemers onvoorwaardelijk akkoord met de spelregels en het wedstrijdreglement.

Tijdens of na de Wedstrijd wordt er geen geschreven of telefonische communicatie gevoerd rond de Wedstrijd. Elke poging tot fraude zal onherroepelijk leiden tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken Deelnemer en/of de begunstigde van de fraude, onverminderd de overige rechtsmiddelen van de organisatie.

De Organisator van deze Wedstrijd behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen of te beëindigen wanneer dit gerechtvaardigd zou zijn door onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil. Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de Wedstrijd moet worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd voor omstandigheden buiten zijn wil om. De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen die zich zouden voordoen tijdens het verloop van de

Wedstrijd, bijvoorbeeld met betrekking tot de verzending of ontvangst van antwoorden, testritaanvragen, de laattijdige ontvangst, de identificatie van de verzender, enz.

In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van betwisting zal de Organisator elke noodzakelijke beslissing kunnen nemen om de goede werking van deze Wedstrijd te verzekeren. Haar beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal.

De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van deelname aan de Wedstrijd of gebruik of inzet van de prijs.

In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de Organisator.

De Organisator behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de Wedstrijd op elk door haar gewenst moment te beëindigen, te verlengen en/of te wijzigen.

De persoonlijke gegevens van de Deelnemers zullen worden bewaard en worden elektronisch verwerkt in overeenstemming met de Europese voorschriften voor de bescherming van de privacy met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens. U heeft altijd het recht om de door u verstrekte informatie in te kijken, te verbeteren of aan te passen. Daartoe stuurt u een schriftelijk verzoek naar de Organisator.

Artikel 3: Looptijd van de Wedstrijd

Begin van de Wedstrijd: 25/02/2019 – 06u00

Einde van de Wedstrijd: 30/03/2019 - 18u00

De prijs wordt uiterlijk op 15/04/2019 aan de winnaar meegedeeld.

Artikel 4: Deelname

Om te kunnen deelnemen aan de Wedstrijd moet de Deelnemer:

Een testrit met een Volvo V60 Cross Country maken bij Lacom Leuven of Lacom Vilvoorde en correct antwoorden op de wedstrijdvraag + de schiftingsvraag beantwoorden voor 30/03/2019 om 18u00. Het wedstrijdformulier is verkrijgbaar bij de Organisator na het afronden van een testrit en dient ingevuld afgegeven te worden in de Lacom-showroom te Leuven of Vilvoorde. De deelnemers geven door hun deelname aan de Wedstrijd de toestemming om gefilmd en gefotografeerd te worden met als doel een reportage die Lacom vrij kan gebruiken binnen zijn kanalen.

Wedstrijdvraag:

Hoeveel bedraagt de extra bodemvrijheid van de V60 Cross Country ten opzichte van de V60?

A/ 55 mm

B/ 75 mm

C/ 115 mm

Schiftingsvraag:

Hoeveel geldige deelnames zal de Organisator ontvangen hebben bij het einde van de Wedstrijd, op 30/03/19 om 18u?

Artikel 5: De prijs

De winnaar ontvangt als prijs een waardebon type Bongo – weekendje België t.w.v. € 99,90 incl. btw, voor een weekend naar keuze uit het aanbod (op basis van beschikbaarheid), en het gebruik van een Volvo V60 Cross Country gedurende dit weekend, tussen vrijdag vanaf 16u en de daaropvolgende maandag voor 10u. De prijs kan niet worden vervangen door een geldbedrag of willekeurig welke andere compensatie. De Organisator kan, indien hij daar buiten zijn wil om door omstandigheden toe gedwongen is, elke prijs door een vergelijkbare en gelijkwaardige prijs vervangen.

Artikel 6: De winnaar

De Deelnemer die de wedstrijdvraag correct heeft beantwoord en het antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benadert, zal worden aangeduid, mits hij een testrit met een V60 Cross Country heeft gemaakt bij Lacom Leuven of Lacom Vilvoorde, uiterlijk op 30/03/2019.

In geval van ex aequo, zal het tijdstip van het winnende antwoord bepalend zijn en wint de diegene die als eerste zijn testrit heeft gemaakt.

Indien de deelnemer met het winnende antwoord geen testrit heeft gemaakt, wordt zijn deelname als niet geldig beschouwd.

Na de Wedstrijd zal de winnaar gecontacteerd worden via e-mail met vraag om zijn/haar naam en adresgegevens + kopie van zijn/haar rijbewijs te bezorgen aan de Organisator, binnen een termijn van 7 kalenderdagen. Indien hierop geen reactie komt binnen de vooropgestelde termijn, zal de volgende persoon in de rangschikking in aanmerking genomen worden als winnaar en door de Organisator gecontacteerd worden. Deze procedure wordt herhaald tot tijdige reactie van een als winnaar aangeduide deelnemer.

Artikel 7: Wetgeving

De algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de Belgische wetgeving, en worden geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of verband houden met deze Wedstrijd, en welke niet in der minne kunnen opgelost worden, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.