Privacybeleid Volvo Cars


 

Toepassingsgebied en doel

 

Dit beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van klanten via de website van uw erkende verdeler of hersteller door alle bedrijven die deel uitmaken van de Volvo Car Group (“Volvo Cars”, “ons” / “onze” of “wij” / “we”). Doel van dit beleid is onze huidige, voormalige en potentiële klanten (samen aangeduid als “klanten” of “u’) een algemeen overzicht te verschaffen in:

 • de omstandigheden waaronder wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken via de website van uw erkende verdeler of hersteller;
 • de soorten persoonsgegevens die wij verzamelen;
 • de redenen waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen;
 • de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan;
 • de verdeling van de verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens tussen diverse rechtspersonen binnen Volvo Cars; en
 • onze contactgegevens zodat u informatie kunt opvragen en uw rechten kunt doen gelden, met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Voor het toepassingsgebied van dit beleid hebben de begrippen “verwerkingsverantwoordelijke”, “verwerkers”, “persoonsgegevens”, “verwerking”, “verwerkingsgrond” en “gevoelige persoonsgegevens” de betekenis die eraan gegeven wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016.

Dit beleid wordt voortdurend aangepast aan de maatregelen die Volvo Cars treft met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Indien u meer informatie wenst over de verwerkingsactiviteiten van Volvo Cars buiten het kader van de website van uw erkende verdeler of hersteller, bijvoorbeeld naar aanleiding van de aankoop van een Volvo voertuig of in het kader van naverkoopdiensten of veiligheidsterugroepacties, raadpleeg dan dit privacybeleid inzake klanten van Volvo Cars.

 

Verwerkingsverantwoordelijke

Volvo Car Corporation (een Zweedse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 556074-3089) is de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe en huidige automodellen, alsmede voor bepaalde wereldwijde diensten die worden verleend aan klanten. Daarnaast is Volvo Car Corporation de verwerkingsverantwoordelijke voor verwerking van persoonsgegevens binnen het kader van de controle van de kwaliteit van auto's en alle mogelijke veiligheidsterugroepacties alsook voor de naleving van alle wettelijke vereisten.

Volvo Car Belgium NV (een Belgische rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 0420.383.548) is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van marketing, verkoop en klantenrelaties en voor marktspecifieke diensten op de BeLux markt.

Volvo Cars vereist in de vorm van contracten met zijn erkende verdelers en herstellers dat de regelgeving met betrekking tot de gegevensbescherming wordt nageleefd. Houd er wel rekening mee dat Volvo Cars en zijn erkende verdelers en herstellers afzonderlijke rechtspersonen zijn en dat wij over het algemeen niet verantwoordelijk zijn als dergelijke erkende verdelers en herstellers de toepasselijke wetten niet naleven. Als u vragen hebt met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens door uw erkende verdeler of hersteller, neem dan rechtstreeks contact op met de erkende verdeler of hersteller.

 

Verzamelen van gegevens

Mogelijks levert u ons informatie over uzelf of uw voertuig bij het gebruik van de diensten op de website van uw erkende verdeler of hersteller. Het gaat onder andere om de volgende gegevens:

 • contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, enz.);
 • demografische gegevens (leeftijd, burgerlijke staat, samenstelling van uw huishouden, enz.);
 • voertuiginformatie (voertuigidentificatienummer (VIN), model, nummerplaat, kilometerstand, aankoopdatum, onderhoudsgeschiedenis, enz.);
 • locatiegegevens gegenereerd door uw activiteiten (navigatiehulp, zoekopdrachten, het delen van locaties, enz.); en
 • gegevens met betrekking tot uw aankoop en het gebruik van onze producten en diensten (voorkeuren en instellingen van de klant, aankoopgeschiedenis, Volvo-ID, enz.).

Wij zijn bijzonder zorgvuldig en nemen aanvullende maatregelen indien en wanneer wij gevoelige persoonsgegevens verzamelen en verwerken, zoals de toepasselijke wetgeving dit vereist. Voor alle duidelijkheid wijzen wij erop dat de toepasselijke wetgeving kan eisen dat andere soorten gegevens eveneens als gevoelige persoonsgegevens worden behandeld.

 

Doeleinden van de verwerking

De persoonsgegevens die Volvo Cars over u en uw voertuig verzamelt via de website van uw erkende verdeler of hersteller, zullen worden gebruikt:

 • om producten en diensten aan u te leveren, om te controleren of u voor bepaalde aankopen en diensten in aanmerking komt en om u betere offertes en ervaringen aan te bieden;
 • om u te informeren over updates of wijzigingen voor onze producten en diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wijzigingen in onze voorwaarden en ons beleid;
 • om u te informeren over nieuwe producten, diensten en evenementen;
 • om ons aanbod aan en onze communicatie met klanten te evalueren en te verbeteren;
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of verzoeken van daartoe bevoegde autoriteiten;
 • om u te informeren over onze producten en diensten en te bepalen welke hiervan voor u interessant kunnen zijn;
 • om marktonderzoek te doen; en
 • ten behoeve van analyse en klantenprofilering (ook online en sociaal) uitgevoerd door onszelf en door onze geselecteerde leveranciers.

 

Verwerkingsgrond

Daar waar dat redelijkerwijs haalbaar is of door de toepasselijke wetgeving wordt voorgeschreven, zullen wij om uw toestemming vragen voordat wij uw persoonsgegevens verzamelen of gebruiken. Uw toestemming is vrijwillig en kan altijd herroepen worden, bijvoorbeeld door het beëindigen van een specifieke dienst of door contact op te nemen met Volvo Cars via dit web formulier. Als u uw toestemming niet verleent, is het wellicht niet mogelijk om gebruik te maken van de diensten of delen daarvan.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen of voor het nastreven van een legitiem belang.

 

Gebruik van gegevens

Voor de meeste verwerkingsactiviteiten kunt u het gebruik door ons van uw persoonsgegevens stopzetten door uw voorkeuren bij te werken, door een specifieke dienst te beëindigen of door uw toestemming voor verwerking in te trekken door contact op te nemen met Volvo Cars via dit web formulier.

 

Bewaring

Wij zullen uw persoonsgegevens slechts zolang bewaren als noodzakelijk is om te voldoen aan de doelstellingen die in dit beleid zijn vastgesteld of waarvan u op andere wijze op de hoogte bent gesteld. Dit betekent dat wij, wanneer u toestemming hebt verleend voor onze verwerking van uw persoonsgegevens, de gegevens zullen bewaren tot het moment waarop u uw toestemming intrekt. Als u uw toestemming hebt ingetrokken, kan het zijn dat wij bepaalde persoonsgegevens toch bewaren gedurende de tijd die vereist is om onze wettelijke verplichtingen na te komen en ons te verdedigen in juridische geschillen. Indien wij uw toestemming voor de verwerking niet hebben ontvangen, zullen de persoonsgegevens alleen worden bewaard voor zover dat wettelijk is toegestaan.

 

Rechten van de klant

U hebt het recht om een verzoek in te dienen (i) om een kopie van uw persoonsgegevens die wij opslaan, (ii) tot correctie of verwijdering door ons van uw persoonsgegevens die volgens u onjuist zijn en (iii) tot verwijdering van uw persoonsgegevens en tot beperking van onze verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde gevallen. Daarnaast hebt u in bepaalde gevallen het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens en om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en om deze te laten toezenden aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. U kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met Volvo Cars via dit web formulier. Voor meer informatie over uw rechten kunt u contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming. De contactgegevens voor onze functionaris voor de gegevensbescherming vindt u aan het einde van dit document.

 

Veiligheid

Volvo Cars heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of onrechtmatige vernietiging, onbedoeld verlies, onbedoelde wijziging en ongeoorloofde openbaarmaking of toegang en alle andere onrechtmatige vormen van verwerking.

 

Informatieverschaffing aan derden

Volvo Cars mag uw persoonsgegevens delen:

 • tussen eenheden van Volvo Cars;
 • met erkende verdelers en herstellers van Volvo Cars om u op de hoogte te stellen van product- en serviceaanbiedingen en om u andere berichten te sturen;
 • gekoppeld aan de verkoop of overdracht van een onderdeel van Volvo Cars of zijn activa;
 • indien dit wettelijk is vereist, bijvoorbeeld vanwege een geschil dan wel een ander(e) procedure of verzoek van juridische aard;
 • wanneer wij, te goeder trouw, van mening zijn dat openbaarmaking vereist is voor het beschermen van onze rechten;
 • met onze marketingagentschappen, indien u uitdrukkelijk uw toestemming heeft gegeven dat Volvo Cars uw persoonsgegevens mag verwerken voor marketingdoeleinden; en
 • met onze product- en service-aanbieders die in opdracht van ons werken, bijvoorbeeld aanbieders van draadloze services, bedrijven die onze internetsite beheren en runnen, berichten sturen etc.

Een entiteit van de Volvo Car Group die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens zal in de regel uw persoonsgegevens uitsluitend aan een derde partij verstrekken als het daartoe uw toestemming heeft verkregen, tenzij openbaarmaking wettelijk verplicht is of noodzakelijk is vanwege een gerechtvaardigd belang dat door Volvo Cars wordt nagestreefd (bijvoorbeeld om onze wettelijke rechten te beschermen, zoals hierboven beschreven).

 

Cookies

Volvo Cars maakt gebruik van cookies voor functionele en analytische doeleinden. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies verzoeken wij u ons cookiebeleid te raadplegen.

 

Indienen van klacht bij toezichthouder

Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens in strijd met wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming verwerken, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij uw toezichthoudende autoriteit

 

Vertegenwoordiger inzake gegevensbescherming

U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Volvo Cars via e-mail (globdpo@volvocars.com) of via brief (Volvo Car Corporation, Attention: The Data Protection Officer, HB3S, 40531 Göteborg, Sweden).